reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

İNŞAAT MALZEMESİ, BAZALT PLAK TAŞ VE BAZALT BORDÜR ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT MALZEMESİ, BAZALT PLAK TAŞ VE BAZALT BORDÜR ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 19 Şubat 2021 - 9:55 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

İnşaat Malzemesi, Bazalt Plak Taş ve Bazalt Bordür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/59276
1-İdarenin
a) Adı : KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ş.VedatKocadallı Mah. Kamil Kara Bulv. No :357 Yeni Hizmet Binası 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 – 3287181163
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İnşaat Malzemesi, Bazalt Plak Taş ve Bazalt Bordür
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamesinde özellikleri belirtilen 40 (Kırk) kalem İnşaat Malzemesi, Bazalt Plak Taş ve Bazalt Bordür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın Teslimi idarenin belirlediği yer ve zamanda, istediği miktarlarda muayene kabul komisyonunun kontrolünden geçerek teslimat gerçekleşecektir. Yüklenici, idarenin acil ihtiyacı olan malzemeler için talebini tebliğ aldıktan en fazla 7 gün içerisinde istenilen malzemeyi tedarik etmekle mükelleftir. Aksi takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,5 i oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme)
Tarih ve Saati : 02.03.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KADİRLİ BELEDİYESİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BASIN ILN01307343

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi