Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 481

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 482

Notice: Use of undefined constant THEME_ADMIN - assumed 'THEME_ADMIN' in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/admin/admin-interface.php on line 9

Notice: Undefined variable: themename in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/admin/theme-settings.php on line 715

Notice: Undefined variable: shortname in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/admin/theme-settings.php on line 716

Notice: Undefined variable: post_id in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/single.php on line 3
5000 TON TORBALI LİNYİT KÖMÜRÜN OSMANİYE TREN İSTASYONUNDAN ALINARAKTARTILMASI, KADİRLİ İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN KÖMÜR DEPOSUNA TAŞINMASI,BOŞALTILMASI, İSTİFLEMESİ, VAGONLARA VE YERLERE DÖKÜLEN KÖMÜRLERİN TOPLANARAK YENİDEN TORBALANMASI İŞİ OSMANİYE KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI « Kadirli Postası
reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

5000 TON TORBALI LİNYİT KÖMÜRÜN OSMANİYE TREN İSTASYONUNDAN ALINARAKTARTILMASI, KADİRLİ İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN KÖMÜR DEPOSUNA TAŞINMASI,BOŞALTILMASI, İSTİFLEMESİ, VAGONLARA VE YERLERE DÖKÜLEN KÖMÜRLERİN TOPLANARAK YENİDEN TORBALANMASI İŞİ OSMANİYE KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

5000 TON TORBALI LİNYİT KÖMÜRÜN OSMANİYE TREN İSTASYONUNDAN ALINARAKTARTILMASI, KADİRLİ İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN KÖMÜR DEPOSUNA TAŞINMASI,BOŞALTILMASI, İSTİFLEMESİ, VAGONLARA VE YERLERE DÖKÜLEN KÖMÜRLERİN TOPLANARAK YENİDEN TORBALANMASI İŞİ OSMANİYE KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Bu haber 06 Mayıs 2022 - 9:03 'de eklendi ve 9 views kez görüntülendi.

Notice: Undefined variable: post in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 110

Notice: Trying to get property of non-object in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 110

Deprecated: 3.1.0 versionundan beri WP_Query çağrıldığı parametre ile geçerliliğini yitirmiş! caller_get_posts artık kullanılmıyor, yerine ignore_sticky_posts kullanın. in /home/awkkadir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5496

Notice: Undefined variable: tile in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 126

Notice: Undefined variable: resimyolu in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 127

Notice: Undefined variable: tile in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 126

Notice: Undefined variable: resimyolu in /home/awkkadir/public_html/wp-content/themes/theHaberV3/functions-ek.php on line 127

5000 Ton Torbalı Linyit Kömürün Osmaniye Tren istasyonundan Alınarak Tartılması, Kadirli İlçe Merkezinde Bulunan Kömür Deposuna Taşınması, Boşaltılması, İstiflemesi, Vagonlara ve Yerlere Dökülen Kömürlerin Toplanarak Yeniden Torbalanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/433069
1-İdarenin
a) Adresi : Savrun mah. Mehmet Can cad. Kat:1-2 No: 14 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287181852 – 3287182023
c) Elektronik Posta Adresi : Osmaniye.kadirli@sydv.org.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 Ton Torbalı Linyit Kömürün Osmaniye Tren istasyonundan Alınarak Tartılması, Kadirli İlçe Merkezinde Bulunan Kömür Deposuna Taşınması, Boşaltılması, İstiflemesi, Vagonlara ve Yerlere Dökülen Kömürlerin Toplanarak Yeniden Torbalanması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Osmaniye Tren İstasyonundan Alınarak Kadirli İlçe Merkezinde Bulunan Kömür Deposuna Taşınacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüz Altmış Beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadirli Kaymakamlığı Toplantı Salonu-Dere mahallesi Turgut Özal Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 No: 72 Kadirli / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 20.05.2022 – 14:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1. Kara yolu ile yapılan her türlü yük taşımacılığı
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Savrun mahallesi Mehmet Can Caddesi Kat 1 No: 14 Kadirli / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. BASIN ILN01612847

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER

Deprecated: 3.1.0 versionundan beri WP_Query çağrıldığı parametre ile geçerliliğini yitirmiş! caller_get_posts artık kullanılmıyor, yerine ignore_sticky_posts kullanın. in /home/awkkadir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5496
SON DAKİKA