reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

İLAN 1973 SAYILI AŞAĞIÇİYANLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİN’DEN

İLAN 1973 SAYILI AŞAĞIÇİYANLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİN’DEN
Bu haber 12 Şubat 2022 - 15:54 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

1973 Sayılı Aşağıçiyanlı Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2018, 2019, 2020 ve 2021 hesap yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/03/2022 tarihinde Salı günü saat 10:00 da Aşağıçiyanlı Köyü No:60 Kooperatifimiz hizmet binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 09/03/2022 tarihinde ( Çarşamba günü) aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.
Aşağıdaki gündemde yazılı maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanması için bütün ortakların toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Not:
1- Genel Kurul Toplantısında vekaleten oy kullanılmayacağından, ortaklar ancak Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak ederek oy kullanabilirler.
2- Genel Kurulda görüşülecek faaliyet yıllarına ait Bütçe, Bilanço, Gelir Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve müteakip Genel Kurul Toplantısına kadarki faaliyet yıllarına ait Çalışma Programları ve Tahmini Bütçe’nin, Genel Kurul toplantısından iki gün önce kooperatifte bilgi edinilmesini teminen ortakların incelemesine sunulacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış,
2- Genel Kurul Toplantısını Yönetmek ve Genel Kurul Tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanının Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
4-Gündemin Genel Kurula Sunulması,
5- Misafir Konuşmaları,
6-Kooperatifin 2018, 2019, 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bütçe, Bilanço, Gelir ve Bütçe Üstü harcamalar, Denetçiler Raporunun okunması müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmesi,
8-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait çalışma programları ile bu yıllara ait bütçenin görüşülerek tasdiki, bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, müteakip Genel Kurul toplantı yılının başından toplantının yapılacağı tarihe kadar ki harcamaların 2025 yılı bütçesine kıyasen yapılması hakkında karar alınması,
9-Yedek Akçe ve fonların, kullanış usul ve esaslarının tespiti için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10-2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Gelir-Gider müspet / menfi farkları hakkında karar alınması,
11- Tahsili imkânsız alacakların Ana sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde kapatılması hakkında karar alınması,
12- Ortakların Destek Fonu ve Bina Bağışına katılma oranının tespit edilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Yönetim Kuruluna; Merkez Birliği, bağlı bulunduğumuz Bölge Birliği ve Merkez Birliği’nce izin verilen bankalardan istikrazda (kredi talebinde) bulunması için yetki verilmesi, bağlı bulunduğumuz bölge birliği ve/veya Merkez Birliğimiz Yönetim Kuruluna; 1581 Sayılı Kanun hükümlerine göre kredi ihtiyacının karşılanmasını teminen yetki verilmesi,
14- Çıkarılacak ortaklar hakkında karar alınması,
15- Teşkilat birimlerince gerçekleştirilen kurumsal satış faaliyetleri neticesinde personelin kasıt ya da ağır kusur içermeyen fiilleri haricinde mevzuatta yazan hükümlere uygun olmak kaydıyla; satışı yapılan emtia bedelinin tahsilinin “hukuki fiili imkânsızlık, mücbir sebep ve idarece kabul edilecek hallerden dolayı” mümkün olmayacak hale gelmesi, takibin semeresiz kalması sebebiyle oluşan/oluşacak menfi farklar ile ilgili personelin mali sorumluluğuna gidilmemesi ve bu farkların giderleştirilebilmesi için insan kaynakları yönetmeliğinin 49. maddesinde yer alan “mali sorumluluk ve işletme riski” düzenlemesi uyarınca Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi,
16- Kooperatif adına yürütülen/yürütülecek her türlü tedarik faaliyeti ve kalite denetimi konularıyla ilgili işletme riski fonu kurulması, toplu iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı fonu konuları ile kooperatifin tedarik faaliyetine yönelik anlaşmalar için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17- Hukuki ve fiili imkânsızlık, mücbir sebep ve idarece kabul edilecek haller nedeniyle oluşan/oluşacak menfi farkların kapatılması hususunun görüşülmesi,
18- Görevleri sırasında yaptıkları kusurlu veya yolsuz işlemler sonucu Kooperatife zarar veren Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Kooperatif Müdürü ve Kooperatif çalışanları aleyhine Kooperatif zararının tazmin ettirilmesi bakımından dava açılması için Denetçilere yetki verilmesi,
19- Kooperatife ait gayrimenkuller üzerinde yapılan tüm işlemlerin, genel kurulun tasvibine sunulması, Merkez Birliği Yönetim Kurulundan alınacak izin doğrultusunda gayrimenkul alım/satım ve inşaat işleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
20-Yapılan inceleme ve denetim sonuçlarına göre nizalı hale gelen kooperatif alacaklarının emsal yargı kararları da olması halinde Merkez Birliği Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde müsebbibinden tahsil edilmek üzere ortak kredi hesaplarından çıkartılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
21- Tarımsal Üretici Birliklerine üye veya kurucu üye olmaları konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
22- Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım programlarına katılma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Ek:1/2
23- Ortaklara kullandırılan krediler için kredi komisyonu, vade farkı ve kaynak kullanım katılım payının tespit edilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, teşvik primlerine ilişkin olarak yapılacak işlemler için Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
24- 30.01.2004 ve öncesi vadeli alacakların 7339 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak, Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslar dahilinde gider yazılan tutarların tasvibe sunulması için karar alınması,
25- Kurumumuz tarafından kullandırılan indirimli ve ertelenen krediler ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
26- Aciz vesikaları ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
27- Sigorta acenteliği, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin muhabirliğinin ve acenteliğinin yapılmasıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
28- Mali Mesuliyeti Tespit Kurulu çalışma usul ve esasları ve ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
29- Dâhili Sigorta Fonu Yönetmeliği ve ekleri ile buna ilişkin yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
30- Kooperatif finansman ihtiyacını karşılamak üzere alternatif kaynak oluşturmak amacıyla 1581 Sayılı Kanun kapsamında menkul kıymet ihraç edilmesi ve bu kıymetlerin satılması, satın alınması buna ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hususunda Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
31- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen komisyonlardan tanıtım ve risk fonu payının tespit edilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
32- Seçimler;
Oy Tasnif Heyetinin Seçimi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi (5 asıl, 5 yedek),
Denetçilerin Seçimi (2 asıl, 2 yedek),
Üst Birlik Temsilcilerinin seçimi (2 asıl, 2 yedek),
33- Dilek ve temenniler,
34- Kapanış.

İsa BİRKAÇ Ahmet KARADUMAN
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı BASIN ILN01551885

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi