reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

EKMEK SATIN ALINACAKTIR KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEK SATIN ALINACAKTIR KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 08 Ocak 2021 - 13:08 'de eklendi ve 29 views kez görüntülendi.

Kadirli Belediyesi olarak 2021 yılında ilçemizdeki fakir ailelere dağıtmak, Kadirli Belediyesi Aşevinde, Halk Ekmek Büfelerinde ve cenaze yemeklerinde kullanılma işi için ekmek mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
:İKN : 2021/2104
1-İdarenin
a) Adı : KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ş.VedatKocadallıMah.Kamil Kara Bulv. No:357 80750 — KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 – 3287181163
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kadirli Belediyesi olarak 2021 yılında ilçemizdeki fakir ailelere dağıtmak, Kadirli Belediyesi Aşevinde, Halk Ekmek Büfelerinde ve cenaze yemeklerinde kullanılma işi için ekmek
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.200.000 ADET EKMEK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer : Kadirli Belediyesi Aş Evi Birimi ve Ekmek Büfeleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip her gün yaklaşık 4000-5000 adet arası ekmeği peyder pey iş bitim tarihine kadar teslim edecektir. İdare sözleşme bedelini arttırmamak şartıyla günlük miktarları azaltmaya ve arttırmaya yetkilidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati : 29.01.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres) : Meclis Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
5-Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi (sertifikası ) ya da teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen gıda üretim sertifikası/gıda üretim izin belgesi.Yüklenici yukarıdaki belge veya belgelerden birini getirerek imalatçı olduğunu belirtecektir.4.3.3.4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:Ürünlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikalarını,Gıda Üretim Sertifikalarını teklifleri ekinde sunacaklardır.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Daha Önce Ekmek Alım İhalesine ait yapmış oldukları işler benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BASIN ILN01290238

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi