reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

KADİRLİ BELEDİYESİ BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PROMOSYON MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI

KADİRLİ BELEDİYESİ BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PROMOSYON MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI
Bu haber 26 Kasım 2020 - 10:21 'de eklendi ve 53 views kez görüntülendi.

Kadirli Belediye Başkanlığı’nın 2020-2021 yılı içerisinde makama gelen misafirlerimize ve sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara verilmek üzere Teknik şartnamede özellikleri ve adeti bulunduğu promosyon malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/644879
1-İdarenin
a) Adı:KADİRLİ BELEDİYESİ BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Ş.Vedat Kocaddalı Mah.Kamil Kara Bulv. No:357/A 80750 — KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası:3287181039 – 3287181163
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Kadirli Belediye Başkanlığı’nın 2020-2021 yılı içerisinde makama gelen misafirlerimize ve sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara verilmek üzere Teknik şartnamede özellikleri ve adeti bulunduğu promosyon malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Kadirli Belediye Başkanlığı’nın 2020-2021 yılı içerisinde makama gelen misafirlerimize ve sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara verilmek üzere Teknik şartnamede özellikleri ve adeti bulunduğu promosyon malzemesi alım işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İdarenin belirleyeceği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup malzemelerin muayene kabul komisyonu tarafından kontrolü yapılarak, idarenin istediği miktar ve zamanlarda yüklenici tarafından teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.12.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Meclis Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İdare tarafından numune sunulması istenen kalemler ve yeter sayılar;
Sıra No Malzeme Cinsi Adet
1 Özel Tasarım Ajanda 1
2 Duvar Takvimi 1
3 Duvar Saati 1
4 Masa Saati 1
5 Kalem 1
6 Özel Tasarımlı Kutu Hediye Seti(Anahtarlık,Kredi Kartlığı,Powerbank) 1
7 Deri Evrak Çantası 1
8 USB Bellek (16GB) 1
Numunelerin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir.Numuneler idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir.Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.
İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN İLN 01265348

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi