reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ANADOLU LİSESİ-OSMANGAZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ANADOLU LİSESİ-OSMANGAZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Bu haber 15 Temmuz 2020 - 9:04 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

Kadirli Osman Gazi Anadolu Lisesi 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaş Sebze ve Meyve,Ekmek,Et Ve Kuru Gıda Alım İşlemleri alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/358860
1-İdarenin
a) Adresi : Bağ Mah.445 Sok. Kadirli 3 80750 Kadirli KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287188807 – 3287187995
c) Elektronik Posta Adresi : 972983@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIMDAN OLUŞAN İHALE 92 KALEM ÜRÜNDEN MEYDANA GELMEKTEDİR.ÜRÜN
LİSTESİ EKTEDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Mutfağı
c) Teslim tarihi : EKMEK,ET GÜNLÜK TESLİM EDİLECEK KURU GIDA KAHVALTILIK YAŞ MEYVE
SEBZE HAFTANIN 3(ÜÇ) GÜNÜ TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Osman Gazi Anadolu Lisesi Bağ Mahallesi 445 sok no:3 Kadirli/Osmaniye
b) Tarihi ve saati : 06.08.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Kuru Gıda ve Kahvaltılık Malzemelerinin Numuneleri İdareye Teslim Edilecek Onaylı Bir Listesi İhale Dosyasına İlave Edilecektir.Et,Ekmek ve
Yaş Sebze ve Meyveden Numune İstenmiyor.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osman Gazi Anadolu Lisesi Bağ Mahallesi 445 sok no:3 Kadirli/Osmaniye adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İ.D. : 68

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi