reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

60 YAŞLININ EV TEMİZLİKLERİ VE GENEL BAKIMLARININ 31 12 2020 TARİHİNE KADAR 6 PERSONEL İLE YAPILMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI OSMANİYE KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

60 YAŞLININ EV TEMİZLİKLERİ VE GENEL BAKIMLARININ 31 12 2020 TARİHİNE KADAR 6 PERSONEL İLE YAPILMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI OSMANİYE KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Bu haber 23 Mart 2020 - 9:27 'de eklendi ve 9 views kez görüntülendi.

60 Yaşlının Ev Temizlikleri ve Genel Bakımlarının 31 12 2020 Tarihine Kadar 6 Personel İle Yapılmasına İlişkin Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/161016

1-İdarenin

a) Adresi:Dere mah. Hükümet cad. Hükümet Konagi Kat:3 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası:3287181852 – 3287182023
c) Elektronik Posta Adresi:osmaniye.kadirli@sydv.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:60 Yaşlının Ev Temizlikleri ve Genel Bakımlarının 31.12.2020 Tarihine Kadar 6 Personel İle Yapılmasına İlişkin Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Kadirli İlçe Merkezi ve Köylerde Yaşayan 60 Yaşlının Yaşam Alanları
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.05.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kadirli Kaymakamlığı Toplantı Salonu- Dere mahallesi Turgut Özal Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 No:72 Kadirli / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati:07.04.2020 – 09:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Evde Bakım Hizmetleri / Yaşlı Bakım Hizmetleri (Her iki iş te benzer iş olarak kabul edilmekle birlikte nitelik olarak yüklenicininn daha önce yaşlılara hizmet vermiş olması yada evlerde sunulan sosyal içerikli hizmetleri vermiş olması istenilmektedir.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadirli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İ.D. : 37

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi