reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

İLAN KADİRLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLAN KADİRLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Bu haber 20 Kasım 2019 - 9:13 'de eklendi ve 42 views kez görüntülendi.

OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5 YERLEŞİM BİRİMİNDEN 5
ARAÇ İLE 99 LİSE VE DENGİ OKULLAR İLE İMAM-HATİP ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 110 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/576965
1-İdarenin
a)Adresi : Cemalpaşa mah.i.Sefa Vayisoğlu Cad.No 5 80750
KADİRLİ/OSMANİYE
b)Telefon ve faks numarası : 3287182251 – 3287182437
c)Elektronik Posta Adresi : kadirli80@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : BİRİM FİYAT CETVELİNDE KAYITLI YERLEŞİM
BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : BİRİM FİYAT CETVELİNDE KAYITLI YERLEŞİM
BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 23.12.2019, işin bitiş tarihi
19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CEMALPAŞA MAH. İ.SEFA VAYISOĞLU CAD.
NO:5 KADİRLİ-OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 – 09:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADİRLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır .İD. : 110

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi