reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR MALZEME KADİRLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR MALZEME KADİRLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 12 Kasım 2019 - 9:05 'de eklendi ve 20 views kez görüntülendi.

Kilitli Beton Parke Taşı ve Bordür Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

: 2019/5724091İdarenin

: Ş.Vedat Kocadallı Mah.Kamil Kara Bulv. No:357/A

 1. a) Adresi

80750 KADİRLİ/OSMANİYE

 1. b) Telefon ve faks numarası

: 3287181039 – 3287181163

 1. c) Elektronik Posta Adresi

: belediye@kadirli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

: Kilitli Beton Parke Taşı ve Bordür Malzeme Alım

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı

İşi (3 Kalem)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

 1. b) Teslim yeri

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Teslim tarihi

: Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi

: Malın teslimi idarenin belirlediği yer ve

zamanda,istediği miktarlarda muayene kabul

komisyonunun kontrolünden gecerek teslimat    gerçekleşecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer

: Ş.Vedat KOCADALLI Mah.Kamil KARA    Bulv.357/A

 1. b) Tarihi ve saati

: 20.11.2019 – 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare

tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare

tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 160 (yüz altmış) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

Mahmut ZARARSIZ

Fen İşleri Müd

İD. : 106

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi