reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Bu haber 02 Ağustos 2019 - 12:47 'de eklendi ve 15 views kez görüntülendi.

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süres : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresİçşık Mal : 3. adım 361.481,00 – 1.656.600,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenşık malşğerısına eşüstünde
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hımı : Hayır – 12.06.2015 tarönetmelı gelen ınır değer bç
E-İhale : Hayır
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 33 YERLEŞİM BİRİMİNDEN 33 ARAÇ İLE 535 LİSE VE DENGİ OKULLAR İLE İMAM – HATİP
ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 180 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ hımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesöre açık
usulü İhaleye şkıntılı bşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/367026
1-İdaren
a) Adresi : cemalpaşa mah.ğlu cad.no 5 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287182251 – 3287182437
c) Elektronkad
ç) İhale dokümanının görülebileceği
adres : https://ekap.kik.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği türü ve miktarı : OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 33 YERLEŞİM BİRİMİNDEN 33 ARAÇ İLE 535 LİSE VE DENGİ OKULLAR İLE İMAM – HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 180 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı b’ta yer alan ümanı çşartnameden ulaşılab
b) Yapılacağı yer : BİRİM FİYAT CETVELİNDE KAYITLI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş 19.06.2020
3- İhalen
a) Yapılacağı yer : CEMALPAŞA MAH. İ.SEFA VAYISOĞLU CADDESİ NO:5 KADİRLİ/OSMANİYE
b) Tarih ve saati : 23.08.2019 – 10:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1. İhaleye katılma şartları ve
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sürküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilere belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 1 Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ve bu husuları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içerği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içerği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarfından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken krıterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü servis taşımacılığı hizmeti öğrenci veya personel taşıma / Turzim / seyahat taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerlı ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümınını EKAP üzerinden E-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar KADİRLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzanalacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerliklik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Dğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.
İ.D. : 65

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi