reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

CENAZE HİZMETLERİ ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İ.D.:167

CENAZE HİZMETLERİ ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İ.D.:167
Bu haber 19 Aralık 2018 - 14:21 'de eklendi ve 498 views kez görüntülendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          : 2018/594180

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Ş.Vedat Kocadallı Mah.Kamil Kara Bulv.No:357/A Kadirli/OSMANİYE 80750 — KADİRLİ/OSMANİYE
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3287181039 – 3287181163
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ayniyat_@outlook.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 600 adet Cenaze İçin 1) Çadır,Masa,Sandalye,SesDüzeni,Semaver,Aydınlatma,Soba ve Soğuk Su Dolabı (Kış Aylarında Soba ,Yaz Aylarında Soğuk Su Dolabı, Vantilatör 2) Mezar Kazılması Ve Demirli Hazır Kalıp Mezar taşı 3) Cenaze Paketi Hizmeti Alım İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Mücavir Alan İçerisinde Bulunan Yerlerde
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Ş.VedatKocadallıMah.Kamil Kara Bulv. Yeni Hizmet Binası 357/1 Kadirli/OSMANİYE
 2. b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.

Daha önce Masalı,Sandalyeli,Çadırlı Cenaze Hizmetleri yapılmış hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.    İ.D.:167

Gülay ÖKSÜZ

Mezarlıklar Müd.V.

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi